Grammar - Past perfect (Předminulý čas)

Předminulý čas vyjadřuje minulý děj, který nastal ještě před jiným dějem v minulosti.

Tvoříme ho za pomocí podmětu + had + příčestí minulého.

Příklady

By the the time I came, he had already had lunch.
V čase, kdy jsem přijela, on už měl po obědě.

She told me she had already been to New York several times.
Řekla mi, že již byla v New Yorku několikrát.

The film had started before we arrived.
Film začal před tím, než jsme přijeli.

Předminulý čas se také používá ve spojení s výrazy:

  • after - potom
  • when - když
  • as soon as - jakmile...

After she had moved out, I found her notes.
Potom, co se odstěhovala, jsem našla její poznámky.

When we arrived, the film had started.
Když jsme přijeli, film už začal.

They restarted the tennis match as soon as the rain had stopped.
Znovu zahájili tenisový zápas, jakmile déšť ustal.

Předminulý čas také používáme, když chceme mluvit o nereálných nebo smyšlených věcech v minulosti. Toto je běžné u třetího kondicionálu a po slovese "wish".

If I had known you were ill, I would have visited you.
Kdybych bývala věděla, že jsi byl nemocný, byla bych tě navštívila.

She would have passed the exam if she had studied harder.
Byla by bývala tu zkoušku udělala, kdyby se učila pilněji.

I wish I hadn't gone to bed so late!
Přála bych si, abych bývala nešla do postele tak pozdě!

Zápor

Zápor se tvoří přidáním NOT k pomocnému slovesu HAD.

I had not ridden the bike.
Nejezdil jsem na kole. (v nějaké dávné minulosti)

Otázka

Otázka se tvoří přehozením slovosledu.

Had you ridden the bike?
Jezdil jsi na kole? (v nějaké dávné minulosti)